• Vishwa Marathi Parishad

गणराज गणपतीहाची आदि हाची अंत

हयाच्या समोर मी नतमस्तक