top of page

महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थांचे पत्ते आणि संपर्क क्रमांक

महाराष्ट्र साहित्य परिषद, ४९६,टिळक रस्ता, पुणे – ४११०३०

दूरध्वनी: (०२०) २४४७५९६३ / २४४७५९६४ / ३२५४५६५९

मोबाईल: श्री. संदिप खाडे :७३८५०२९८२५    ईमेल :-masaparishad@gmail.com

व्हॉटस अ‍ॅप क्रमांक :- ८४४६८०६८०६    संकेतस्थळ :www.masapapune.org   

विदर्भ साहित्य संघ, सांस्कृतिक संकुल, तिसरा मजला, झाशी राणी चौक, सीताबर्डी, नागपूर ४४००१२

दूरध्वनी : (०७१२) २५५९९०६

ईमेल :- vssngp@gmail.com

श्री.विलास मानेकर (सचिव)– ९४२२१०४२५२ श्री. म्हैसाळकर – ७५५९३८२५४५ /९८२३७५५९९७

 

मुंबई मराठी साहित्य संघ, डॉ. अ.ना.भालेराव मार्ग, गिरगाव, मुंबई, ४००००४  दूरध्वनी (०२२) २३८०११९९ / २३८७६१५८

ई मेल:- sahityasangha@gmail.com

श्रीमती उज्वला मेहंदळे  ( सचिव ) : ९८२०८०१७२०   श्रीमती. उषा तांबे ( कार्याध्यक्ष ) : ९८२०३२५४७३

 

मराठवाडा साहित्य परिषद, संन्मित्र कॉलनी, रॉक्सी टॉकीज जवळ, औरंगाबाद, ४३७००१

दूरध्वनी: (०२४०) २३३३६०७

श्री. दादा गोरे ( कार्यवाह ) – ९४२२२०६८२० / ९४२३६८८२१७   श्री. कौतिकराव ठाले पाटील (अध्यक्ष) – ९८२२११५६०७

शेअर करा - 

bottom of page