• Vishwa Marathi Parishad

आई आईच असलेली


एका स्त्रीच्या असण्याने जगात

एक गोष्ट उजागर झाली!

जगासमोर तीच सर्वश्रेष्ठ